QHCĐ sau sáp nhập

Không nhằm phân phối toàn bộ hay một phần tại Mỹ - Thông báo về kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bởi công ty con, Công ty Cổ phần Vinhomes

13/04/2018 11:11

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Vingroup”) xin thông báo rằng công ty con của Vingroup, Công ty Cổ phần Vinhomes (“Vinhomes”) đang dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Niêm yết Dự kiến”). Vào ngày 2 tháng 4 năm 2018, Vinhomes đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phần phổ thông của mình trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn tất việc Niêm yết Dự kiến, Vingroup dự định sẽ vẫn là một cổ đông lớn trong Vinhomes.

Việc Niêm yết Dự kiến sẽ phụ thuộc vào, cùng với các vấn đề khác, các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm các quy định của phát luật Việt Nam về thị trường tài chính, và các điều kiện thị trường. Không có gì đảm bảo chắc chắn rằng việc Niêm yết Dự kiến sẽ diễn ra. Do đó, Vingroup hiện không thể công bố thêm bất kỳ thông tin nào về việc Niêm yết Dự kiến, các điều kiện hoặc thời điểm của việc Niêm yết Dự kiến. Phụ thuộc vào các quy định của pháp luật có liên quan, Vingroup sẽ công bố thêm thông tin về bất kỳ cập nhật quan trọng nào về vấn đề này nếu và khi có thể.

Thông báo này không nhằm mục đích chào bán chứng khoán tại Mỹ. Chứng khoán không thể được chào bán hoặc bán tại Mỹ nếu không đăng ký hoặc được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán 1933, như được sửa đổi. Không ai trong số Vingroup, Vinhomes hoặc bất kỳ người sở hữu chứng khoán nào có ý định đăng ký bất kỳ phần nào của bất kỳ việc chào bán chứng khoán nào tại Mỹ hoặc thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng tại Mỹ.