EN|VN

Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 28/8/2021
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 28/8/2021
Báo Cáo Hợp Nhất
PDF 30/4/2021
PDF 30/7/2021
PDF 30/10/2021
Báo Cáo Riêng
PDF 30/4/2021
PDF 30/7/2021
PDF 30/10/2021
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
PDF 4/5/2021
PDF 30/7/2021
PDF 1/11/2021