EN|VN

Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 29/8/2022
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 29/8/2022
Báo Cáo Hợp Nhất
PDF 28/4/2022
PDF 29/7/2022
PDF 30/10/2022
Báo Cáo Riêng
PDF 28/4/2022
PDF 29/7/2022
PDF 30/10/2022
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
PDF 29/8/2022
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
PDF 29/4/2022
PDF 29/7/2022
PDF 31/10/2022