EN|VN

Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 29/8/2023
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 29/8/2023
Báo Cáo Hợp Nhất
PDF 24/4/2023
PDF 30/7/2023
PDF 24/10/2023
Báo Cáo Riêng
PDF 24/4/2023
PDF 30/7/2023
PDF 24/10/2023
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
PDF 30/8/2023
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
PDF 25/4/2023
PDF 31/7/2023
PDF 24/10/2023