QHCĐ sau sáp nhập

Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu VIC112020 ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 72/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 11 năm 2018)

26/12/2018 15:34
Thông tin chi tiết: Xem tại đây.