Báo Cáo Tài Chính & Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh

Trang chủQuan hệ cổ đôngBáo Cáo Tài Chính & Tóm Tắt Kết Quả Kinh Doanh

Q1 Q2 Q3 Q4
Báo Cáo Tài Chính
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
Báo Cáo Hợp Nhất
PDF 30/4/2019
Báo Cáo Riêng
PDF 30/4/2019
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
PDF
Q1 Q2 Q3 Q4
Báo Cáo Tài Chính
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
Báo Cáo Hợp Nhất
PDF 30/4/2019
Báo Cáo Riêng
PDF 30/4/2019
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
PDF