EN|VN

Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ

13-05-2021

I. Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Tập đoàn Vingroup: Xem tại đây.

- Mẫu Thông báo mời họp.

II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: 

 1. Chương trình họp dự kiến
 2. GUQ cá nhân
 3. GUQ pháp nhân
 4. Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ thường niên 2021
 5. Tờ trình bầu HĐQT nhiệm kỳ mới
 6. Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ mới
 7. Văn bản ứng cử TV HĐQT
 8. Văn bản đề cử TV HĐQT
 9. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020
 10. Báo cáo hoạt động BKS năm 2020
 11. Tờ trình kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021
 12. Tờ trình tình hình tài chính 2020 và tình hình sử dụng vốn
 13. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế
 14. Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS
 15. Tờ trình phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán
 16. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và ban hành các quy chế

         16.0. Bản tóm tắt các sửa đổi chính của điều lệ

        16.1. Dự thảo Điều lệ

        16.2. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ

        16.3. Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT

        16.4. Dự thảo Quy chế hoạt động BKS

 1. Tờ trình thay đổi Ngành nghề kinh doanh
 2. Mẫu thẻ biểu quyết
 3. Mẫu thẻ bầu cử
 4. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
 6. Thông tin ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026