EN|VN

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 12 và gốc của Trái phiếu VICB2124001 và Trái phiếu VICB2124002

31-01-2024

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 12 và gốc của trái phiếu VICB2124001 và trái phiếu VICB2124002 với các thông tin như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành:  TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

Mã chứng khoán:  VIC121004 và VIC121005

Mệnh giá:  100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán:  Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng:  26/02/2024

Lý do và mục đích:  Thanh toán lãi Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 11/12/2023 đến và không bao gồm ngày 11/03/2024) và gốc trái phiếu 

Lãi suất:  9,975 %/năm

Tỷ lệ thanh toán:  1 trái phiếu được nhận  102.486,918 VND

Ngày thanh toán:  11/03/2024

Địa điểm thực hiện:

● Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

● Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 Trân trọng thông báo!