EN|VN

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (ĐỢT 3 - TRÁI PHIẾU VICH2326003) THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU SỐ 199/GCN-UBCK DO CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP NGÀY 25/07/2023.

05-03-2024

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/7/2023

2. Công văn chấp thuận mở bán đợt 3

3. Thông báo chào bán Trái Phiếu VICH2326003 ra công chúng

4. Bản cập nhật thông tin Bản Cáo Bạch ngày 22.02.2024 (Đợt 3)

5. Các phụ lục đính kèm Bản cập nhật Bản Cáo Bạch ngày 22.12.2023

5.1. Phụ lục 1: Hồ sơ pháp lý

- Phụ lục 1a: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002, cấp thay đổi lần thứ 73 ngày 09/01/2024

- Phụ lục 1b: Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP được sửa đổi, bổ sung ngày 09/01/2024

5.2. Phụ lục 2: Báo cáo tài chính

- Phụ lục 2a: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ Quý IV năm 2023;

- Phụ lục 2b: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý IV năm 2023;

5.3 Phụ lục 3: Các hồ sơ phê duyệt

- Phụ lục 3: Quyết định TGĐ số 029/2023/QĐ-TGĐ-VINGROUP ngày 06/02/2024 phê duyệt triển khai Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 3 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023;

6. Tham khảo Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 30.06.2023 và các phụ lục đính kèm (Đợt 1) tại đây

7. Tham khảo Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 22.12.2023 và các phụ lục đính kèm (Đợt 2) tại đây