EN|VN

Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 30/8/2012
PDF 1/3/2013
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 30/8/2012
PDF 1/3/2013
Báo Cáo Hợp Nhất
PDF 21/5/2012
PDF 15/8/2012
PDF 16/11/2012
PDF 18/2/2013
Báo Cáo Riêng
PDF 24/4/2012
PDF 20/7/2012
PDF 16/11/2012
PDF 18/2/2013
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)