EN|VN

Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 1/6/2018
PDF 29/8/2018
PDF 30/3/2019
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 29/8/2018
PDF 30/3/2019
Báo Cáo Hợp Nhất
PDF 27/4/2018
PDF 30/7/2018
PDF 30/10/2018
PDF 30/1/2019
Báo Cáo Riêng
PDF 27/4/2018
PDF 30/7/2018
PDF 30/10/2018
PDF 30/1/2019
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
PDF 25/12/2018
PDF 31/7/2018
PDF 20/12/2018
PDF 1/2/2019