EN|VN

Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 29/8/2019
PDF 30/3/2020
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 29/8/2019
PDF 30/3/2020
Báo Cáo Hợp Nhất
PDF 30/4/2019
PDF 30/7/2019
PDF 30/10/2019
PDF 30/1/2020
Báo Cáo Riêng
PDF 30/4/2019
PDF 30/7/2019
PDF 30/10/2019
PDF 30/1/2020
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
PDF 2/5/2019
PDF 31/7/2019
PDF 31/10/2019
PDF 3/2/2020