EN|VN

Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 26/5/2016
PDF 29/8/2016
PDF 25/3/2017
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 26/5/2016
PDF 29/8/2016
PDF 25/3/2017
Báo Cáo Hợp Nhất
PDF 4/5/2016
PDF 30/7/2016
PDF 30/10/2016
PDF 2/2/2017
Báo Cáo Riêng
PDF 4/5/2016
PDF 30/7/2016
PDF 30/10/2016
PDF 2/2/2017
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
PDF 18/4/2017