EN|VN

Báo cáo tài chính & tóm tắt kết quả kinh doanh

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Hợp Nhất Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 28/8/2020
PDF 29/3/2021
Báo Cáo Riêng Kiểm Toán/Soát Xét
PDF 28/8/2020
PDF 29/3/2021
Báo Cáo Hợp Nhất
PDF 29/4/2020
PDF 29/7/2020
PDF 29/10/2020
PDF 30/1/2021
Báo Cáo Riêng
PDF 29/4/2020
PDF 29/7/2020
PDF 29/10/2020
PDF 30/1/2021
CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH
Công Bố Kết Quả Kinh Doanh
Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình)
PDF 29/4/2020
PDF 30/7/2020
PDF 30/10/2020
PDF 1/2/2021